Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary 
Tel. + 48 (68) 470-14-44 lub 699 902 860.
e-mail: lubuskiruch@wp.pl

NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458

Nasze stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego (non-profit). 

Na rzecz naszego stowarzyszenia możecie Państwo przekazać 1% podatku dochodowego 
Nr KRS  0000053154 

Bank PKO BP S.A. O/Żary nr36-1020-5460-0000-5102-0042-0505
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Czynny jest przez cały rok od poniedziałku do piątku, od godziny 16.00 do 20.00. 
 

Ośrodek Adopcyjny "ŻAR"
 
 
 
 

 


Celem stowarzyszenia jest: 

1. Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

2. Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 

4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.

5. Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży

6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 

7. Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. 

8. Podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

9. Edukacja antydyskryminacyjna i wspieranie osób dotkniętych dyskryminacją i problemami z nią związanymi

10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

11. Ochrona i promocja zdrowia,  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

12. Podejmowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

14. Edukacja i pomoc osobom pozbawionym wolności w celu ich rehabilitacji społecznej oraz pomocy rodzinom osób pozbawionych wolności

15. Podejmowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, nauki, edukacji, oświaty i wychowania

16. Podejmowanie działalności oświatowa szczególnie w zakresie integracji społeczności lokalnych oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

17. Podtrzymywanie i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

18. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ochrona środowiska

19. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat;

20. Pobudzanie aktywności obywatelskiej, działań wspomagających rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych,

21. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

22. Kształtowanie i rozwijanie świadomości konsumentów,  edukacja i poradnictwo konsumenckie

23. Promowanie i rozwijanie idei wolontariatu
 

Stowarzyszenie może realizować swoje cele przez:

1. Zakładanie i prowadzenie:

a) poradni małżeńskich,
b) Ośrodków i Punktów Interwencji Kryzysowej,
c) punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej, osób w kryzysie, osób uzależnionych i współuzależnionych,
d) ośrodków terapii dla sprawców przemocy w rodzinie,
e) domów samotnych matek,
f) warsztatów terapii zajęciowej,
g) stołówek, noclegowni, domów pobytu i innych placówek pomocy ubogim i bezdomnym,
h) placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym m.in. hostelu, placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych, świetlic środowiskowych i innych. 
i) ośrodka adopcyjnego
j) szkół dla rodziców,
k) Klubu Rodzica.

2. Wymienione instytucje, ośrodki i placówki działają według regulaminów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Organizację i realizację: 

a) kursów, seminariów, szkoleń, warsztatów edukacyjnych 
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) akcji charytatywnych, 
d) kampanii i programów społecznych, informacyjnych, edukacyjnych, profilaktycznych, konferencji, imprez kulturalnych. 

4. Monitorowanie problemów kobiet i rodziny. 

5. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

6. Występowanie do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego z wnioskami dotyczącymi rozwiązywania problemów dotyczących kobiet i rodziny. 

7. W przedmiocie swojej działalności statutowej Stowarzyszenie nawiązywać będzie bezpośrednio kontakty i współpracę z odpowiednimi organizacjami w kraju i za granicą. 

8. Organizowanie zbiórek publicznych i akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne stowarzyszenia. 

9. Podnoszenie świadomości społecznej, poprzez edukację i informację o przysługujących prawach obywatelskich i społecznych. 

10. Uzyskiwanie środków na realizację celów Stowarzyszenia m.in. poprzez występowanie o zlecanie zadań, dotacje, refundacje i inne środki refinansowania. 

11. Wspieranie działalności szkół w wyrównywaniu szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży. 

12. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej, w tym prowadzenie portali internetowych.
 

AKTUALNE FORMY DZIAŁALNOŚCI LUBUSKIEGO RUCHU:

1) Działania współfinansowane z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości:
a. Pomoc pokrzywdzonym
b. Przeciwdziałanie przestępczości

2) Ośrodek Adopcyjny

3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 

WŁADZE STOWARZYSZENIA:

Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
Karolina KACZMARSKA - WICEPREZES
Bogusław HERCIK - WICEPREZES

Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
Jolanta KSIĄDZYNA - SEKRETARZ
Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK
Bożena PETRYK - CZŁONEK

Katarzyna WAŁDOCH-DWORAK - CZŁONEK


DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. 

BILANS ZA 2021r.


 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ