Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" jest organizacją non-profit. Działamy od stycznia 2001 roku. 

Celem naszego stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

2. Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 

4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.

5. Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży

6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 

7. Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. (więcej)
 

ZARZĄD:

Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
Karolina KACZMARSKA - WICEPREZES
Bogusław HERCIK - WICEPREZES

Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
Jolanta KSIĄDZYNA - SEKRETARZ
Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK
Bożena PETRYK - CZŁONEK

Katarzyna WAŁDOCH-DWORAK - CZŁONEK

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. 
 

Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
ul. Wrocławska 5
68-200 Żary 
Tel. + 48 (68) 470-14-44 lub 699 902 860.
e-mail: lubuskiruch@wp.pl
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458


1. KAMPANIA "WYCHOWYWAĆ MĄDRZE I ŚWIADOMIE" - II EDYCJA
 
.... W ostatnim okresie doniesienia medialne wskazują na liczne i bardzo brutalne akty przemocy wobec dzieci. Generalnie, liczba pokrzywdzonych przestępstwem dzieci z roku na rok spada, jednak nadal jest ona bardzo wysoka. W 2015 roku policja odnotowała w Polsce 17 392 dzieci - ofiar przemocy, w roku 2016 - 14 223, w roku 2017 - 13 515, w roku 2018 - 12 404, a jeszcze więcej przypadków zostaje niezarejestrowanych. W wyniku zagrożenia dzieci zostają umieszczone w środowisku pozarodzinnym - w rodzinach zastępczych, placówkach, dalszej rodzinie. I tak w roku 2017 - 8191 dzieci po raz pierwszy umieszczono poza zagrażającym środowiskiem rodzinnym. 

Pobierz ulotkę / obejrzyj wideo promocyjne kampanii

Sprawcami przemocy domowej wobec dzieci najczęściej bywają rodzice lub opiekunowie. Głównymi przyczynami takich zachowań rodziców, czy opiekunów są nieprawidłowe oddziaływania wychowawcze wobec dzieci, brak kontroli emocjonalnej rodziców, nieprawidłowe wzorce wychowawcze rodziców, szok poporodowy, uzależnienia itp.
Doświadczanie różnego rodzaju form przemocy w dzieciństwie powoduje traumę wczesnodziecięcą, co jest nie tylko realnym zagrożeniem życia, zdrowia, prawidłowego rozwoju dzieci, ale także w przyszłości wpływa na stosowanie przez nich przemocy wobec innych ludzi. Również dzieci, które czymkolwiek "różnią się" od rówieśników (np. są zaniedbane, albo niepełnosprawne lub mają problemy emocjonalno-społeczne) są szczególnie narażone na odrzucenie przez rówieśników i przemoc z ich strony.

Wyposażenie rodziców w umiejętności okazywania miłości, ale też stawiania dzieciom wymagań, nauczenia dzieci przestrzegania zasad, są gwarantem prawidłowego rozwoju dzieci, przestrzegania przez nich norm i zasad społecznych. W konsekwencji powoduje to zapobieganie przestępczości.

Na ogół kampanie społeczne skupiają się na uwrażliwieniu społeczeństwa na sygnały przemocy wobec dzieci. Nasze działania, oprócz tego, skierowane są na źródła problemu – postawy, zachowania rodziców, opiekunów, jak również do otoczenia dzieci – rówieśników, nauczycieli, pracowników żłobków, policjantów, itp.

O tym, jak potrzebne są tego typu działania i dostarczanie wiedzy na temat skutków przestępstw wobec dzieci, świadczyć może ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się ubiegłoroczna Kampania "Wychowywać mądrze i świadomie", finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a także informacje zwrotne, które otrzymaliśmy od uczestników naszych działań w postaci ankiet, próśb o realizację w następnym roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Konferencja "Barwy dzieciństwa", która była zaplanowana na 50 osób, a uczestniczyło niej prawie 150. Dlatego też postanowiliśmy zrealizować drugą edycję Kampanii "Wychowywać mądrze i świadomie", zmodyfikowaną o te elementy, których w ubiegłym roku zabrakło.

Celem głównym projektu jest edukacja, promowanie działań przeciwdziałających przestępstwom, zaangażowanie i integracja społeczeństwa lokalnego w przeciwdziałanie przestępstwom wobec dzieci. Wzrost bezpieczeństwa dzieci.

W ramach Kampanii "Wychowywać mądrze i świadomie" - II edycja planujemy:

 • Promocję Kampanii i jej idei i celów;
 • "Przestępstwa wobec dzieci – przyczyny, zapobieganie" - zajęcia edukacyjno-informacyjne dla rodziców i pracowników szkół, przedszkoli, żłobków, dzielnicowych;
 • "Warsztaty umiejętności wychowawczych" - cykl zajęć informacyjno-edukacyjnych dla rodziców biologicznych, adopcyjnych, zastępczych;
 • "Prawo a przestępstwa wobec dzieci" - spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców, opiekunów, pracowników szkół, przedszkoli i żłobków;
 • "Wiem, co robić..." - zajęcia informacyjno-edukacyjne dla dzieci;
 • "Być OK" - zajęcia informacyjno-edukacyjne dla zespołów klasowych, przeciwdziałające przemocy rówieśniczej;
 • Szkolenie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodka adopcyjnego: "Neurologiczne skutki wywołane traumą wczesnodziecięcą i FAS";
 • Szkolenie dla rodzin zastępczych: "Problemy psychologiczne dzieci w rodzinach zastępczych"
 • II Konferencja "Barwy dzieciństwa"; 
Szczegółowe informacje, zapisy na zajęcia - siedziba Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" - ul. Wrocławska 5, tel. 68 470 14 44 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 18.00

MATERIAŁY Z REALIZACJI KAMPANII "WYCHOWYWAĆ MĄDRZE I ŚWIADOMIE"

Podsumowanie realizacji programu zajęć  informacyjno-edukacyjnych dla dzieci "Wiem, co robić" i "Być OK"

Podsumowanie realizacji cyklu zajęć edukacyjno-informacyjnych: "Wiem, co robić" dla uczniów klas II i III prowadzonych w ramach kampanii "Wychowywać mądrze i świadomie"

Podsumowanie realizacji cyklu zajęć informacyjno-edukacyjnych: "Wiem co robić" dla uczniów klas VII i VIII  prowadzonych w ramach kampanii "Wychowywać mądrze i świadomie"

Zapobieganie przemocy wobec dziecka ze specjalnymi potrzebami emocjonalno-społecznymi

Program zajęć socjoterapeutycznych

Dlaczego zaniedbanie i wadliwa opieka są krzywdzeniem

Podsumowanie II Konferencji "Barwy dzieciństwa". 4 października 2019

Wideo promocyjne kampanii

Materiały z konferencji "Barwy dziedziństwa", 23 listopada 2018, Żary

Zapobieganie przestępstwom wobec dzieci i minimalizowanie ich skutków


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 


 
 

2. POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
 
.... Zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i przyjętym Programem, wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom nastąpiło poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w ramach tego Programu. I tak, na terenie południowej części województwa lubuskiego utworzony został jeden Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zielonej Górze i siedem Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym w miastach powiatowych.
 

Kliknij, aby uzyskać powiększenie

Pomoc adresowana jest do osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwami:

 • uszkodzenie ciała
 • bójka lub pobicie
 • wypadek komunikacyjny
 • groźby karalne
 • zgwałcenie
 • inne przeciwko wolności seksualnej
 • przemoc w rodzinie
 • niealimentacja
 • kradzież
 • rozbój
 • oszustwo
 • uszkodzenie mienia
 • inne
Dane teleadresowe Okręgowego Ośrodka i Lokalnych Punktów w Okręgu Zielona Góra


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 


 

 


 LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ